+355 44 520 478 info@mogo.al

E Hënë - E Premte: 09:00-17:00

E Shtunë - E Dielë: Mbyllur

Service centers

Kushtet e punes

Produkti

Mogo Albania ofron produktin të qiradhënies financiare për individë me kushtet e mëposhteme :

Afati 6 - 84 Muaj
Shuma e kredisë 60,000 Lekë - 1,200,000 Lekë
Përqindja e Financimit mbi vleren e makinës Maximumi 85%
Mosha minimale 20 vjeç

 

Interesat

 

Norma Mujore e Interesit 3.3%
Norma Vjetore e Interesit 39,6 %

 

Norma Efektive e Interesit

 

             Mënyra e llogaritjes së normës efektive të interesit në Mogo kryhet sipas formulës :

m -tk                    m’-tl

Ʃ Kk (1+i)   =     Ʃ Rl (1+i)

k=1                      l=1

i (NEI) – norma efektive e interesit.

m – Numri total i kësteve

k - është numri në vazhdimësi për këstet e kredisë

Kk –vlerja e tërheqjeve e disbursuar qiramarrësit në periudhën k

tk - intervali i shprehur në vite dhe franksione vitesh, midis ditës së disbursimit të tërheqjes së parë dhe datës së ardhshme të cdo tërheqje, i.e. t1 = 0

m’ – numri total i tërheqjeve të paguara nga qiramarresi për shlyerjen e kredisë dhe/ose pagimin e shpenzimeve.

l – Pagesa e parë e bërë nga qiramarrësi për shlyerjen e qiras ose pagesën e shpenzimeve.

Rl – vlera e ripagimit të tërheqjes ose pagesa nga qiramarrësi i shpenzimeve për periudhën l. tl - intervali, i shprehur në vite dhe fraksione të një viti, ndërmjet datës së lëvrimit të këstit të parë të kredisë të vënë në dispozicion të qiramarresit dhe datës së çdo kësti për shlyerje dhe/ose pagimi shpenzimesh vijuese që paguan klienti.

Komisionet dhe tarifat  

Komisioni i Administrimit 3% e shumës së miratuar. Minimumi i vlerës 14,000 Lekë. Tarifa e administrimit të aplikimit për financimin me qira financiare
Tarfia e shtyrjes së pagesave 6,000 Lekë Tarifë për aplikimin për shtyrjen e Datave të Pagesës së shumave të financuara
Tarifa e ndryshimeve të kushteve të kredisë 3.00 % e principalit të mbetur por jo më pak se 12,000.00 Lekë Tarifë për aplikimin për ndryshimin e Interesit/ndryshim të Programit të Pagesave dhe/ose të afatit të financimit
Tarifa e Parapagimit 20.00 % e principalit të mbetur + TVSH brenda 12 Muajve të parë dhe 7%+TVSH pas muajit të 12 Tarifë për aplikimin për parapagimin e shumave të financuara
Tarifa ditore për pagesa me vonesë të detyrimeve 1 % e shumës së detyrimit Tarifë për pagesat në vonesë të detyrimeve të qiramarrësit
Kosto administrative të mbledhjes së borxhit mbledhjes së borxhit 10.00% të totalit të kostove Tarifë për shpenzimet e pagimit të taksave, gjobave, kostove të policisë, gjykatës,përmbarimit etj.

 

Përditesimi i fundit me datë 01.10.2019