+355 44 520 478 info@mogo.al

E Hënë - E Premte: 09:00-17:00

E Shtunë - E Dielë: Mbyllur

Service centers

Kushtet e punes

Produkti

Mogo Albania ofron produktin te qiradhenies financiare per individe me kushtet e meposhteme :

Afati 6 - 84 Muaj
Shuma e kredise 60,000 Leke - 1,200,000 Leke
Perqindja e Financimit mbi vleren e makines Maximumi 85%
Mosha minimale 20 vjec

 

Interesat

 

Norma Mujore e Interesit 3.3%
Norma Vjetore e Interesit 39,6 %

 

Norma Efektive e Interesit

 

             Menyra e llogaritjes se normes efektive te interesit ne Mogo kryhet sipas formules :

m -tk                    m’-tl

Ʃ Kk (1+i)   =     Ʃ Rl (1+i)

k=1                      l=1

i (NEI) – norma efektive e interesit.

m – Numri total i kesteve

k - është numri në vazhdimësi për këstet e kredisë

Kk –vlerja e tërheqjeve e disbursuar qiramarresit ne periudhën k

tk - intervali i shprehur ne vite dhe franksione vitesh, midis ditës se disbursimit te tërheqjes se pare dhe dates se ardhshme te cdo terheqje, i.e. t1 = 0

m’ – numri total i tërheqjeve te paguara nga qiramarresi pre shlyerjen e kredisë dhe/ose pagimin e shpenzimeve.

l – Pagesa e pare e bere nga qiramarresi per shlyerjen e qirase ose pagesën e shpenzimeve.

Rl – vlera e ripagimit te tërheqjes ose pagesa nga qiramarresi i shpenzimeve per periudhën l. tl - intervali, i shprehur në vite dhe fraksione të një viti, ndërmjet datës së lëvrimit të këstit të parë të kredisë të vënë në dispozicion të qiramarresit dhe datës së çdo kësti për shlyerje dhe/ose pagimi shpenzimesh vijuese që paguan klienti.

Komisionet dhe tarifat  

Komisioni i Administrimit 3% e shumes se miratuar. Minimumi i vleres 14,000 Leke. Tarifa e administrimit të aplikimit për financimin me qira financiare
Tarfia e shtyrjes se pagesave 6,000 Leke Tarifë për aplikimin për shtyrjen e Datave të Pagesës së Shumave të Financuara
Tarifa e ndryshimeve te kushteve te kredise 3.00 % e principalit te mbetur por jo me pak se 12,000.00 L LEK Tarifë për aplikimin për ndryshimin e Interesit/ndryshim të Programit të Pagesave dhe/ose te afatit te financimit
Tarifa e Parapagimit 20.00 % e principalit te mbetur + TVSH brenda 12 Muajve te pare dhe 7%+TVSH pas muajit te 12 Tarifë për aplikimin për parapagimin e Shumave të Financuara
Tarifa ditore per pagesa me vonese te detyrimeve 1 % e shumes se detyrimit Tarifë për pagesat ne vonese te detyrimeve te qiramarresit
Kosto administrative te mbledhjes se borxhit mbledhjes se borxhit 10.00 % te totalit te kostove Tarifë për shpenzimet e pagimit te taksave, gjobave, kostove te policise, gjykates,permbarimit etj

 

Perditesimi i fundit me date 01.10.2019